Rim, 8. prosinca 2023.
Prot. PG060/2023

BOŽIĆ 2023
“Ima nade! Gospodin održava svemir” (vidi Poslanicu Hebrejima 1,3)

SVIM ČLANOVIMA BOLNIČKE OBITELJI SVETOG IVANA OD BOGA

Draga braćo, suradnici, volonteri, prijatelji i gosti u ustanovama Reda,

sa više snage nego ikad šaljem vam božićnu čestitku uz najljepše želje zdravlja i mira. Ove bih godine svoje želje htio popratiti snažnim podsjetnikom na nadu, koja se temelji na Božjoj odluci da postane čovjekom i dade život svima, počevši od najslabijih i najranjivijih. U tom smislu: Srdačan pozdrav svima!
Riječ Božja u svetkovini Rođenja Gospodinova vrlo je bogata. Želio bih posebno istaknuti izraz iz Poslanice Hebrejima koji čujemo na misi na božićnu nedjelju: „Bog …konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. ..On, … sve nosi snagom riječi svoje”. (Heb 1,1.3). Riječ je to koja nas ispunjava nadom usred svijeta u kojem danas živimo: to je možda jedina nada, svakako najvjerodostojnija i najsigurnija .

Božićni vapaj za svijet ove godine je da POSTOJI NADA, unatoč onome što vidimo i doživljavamo. Ovo nije vrijeme za razmišljanje o patnji, ratovima i rastućim sukobima koji nas opsjedaju, uzrokujući toliko boli i toliko žrtava. Oni su gotovo uvijek rezultat ljudske sebičnosti, nepravedne ambicije za moći i bogatstvom, odnosno samoproglašavanja jednih kao “gospodara drugih i zemaljskih resursa“. Prezir drugih radi postizanja varljivih i nepravednih ciljeva , pogotovo kada se koristi sila kako da bi se ih postignulo… Koliko žrtava i koliko boli! Zadnjih godina i mjeseci svjedoci smo stalnog rasta ove tragične evolucije. Ne uspijevamo učiti iz prošlosti, čak i ako znamo lekcije koje nas je povijest naučila, nastavljamo ponavljati iste greške u takozvanom digitalnom dobu, inovacija i znanja, znanja koje očito nikada nismo u potpunosti stekli. U ovom kontekstu teško je govoriti o nadi, a to je sigurno posebno za one koji su izravno pogođeni ovim tragedijama.

Međutim, ona postoji. Ima nade. Reći Božić znači reći nadu. Ovo nisu savezi potpisani između ljudi, koji naše ambicije lako zanemaruju. Ovo je veliki savez koji je Bog odlučio sklopiti s čovječanstvom. To je najpovoljniji savez koji postoji, jer je sam Bog taj koji je predan, što god se dogodilo, održati svemir i sva ljudska bića u njemu. To čini utjelovljujući se, postajući čovjekom u djetetu, Isusu, rađajući se u jaslama, pokazujući tako svoju odluku da postane siromašan sa siromasima, koji su mu najdraži. Njegove geste su sve vrlo jednostavne i krhke, pred destruktivnim silama i ambicijama, poput onih s kojima se Isus susreo u svoje vrijeme. Ali to je Riječ i to je najčvršće i najsnažnije opredjeljenje, koje nikada neće biti prekinuto, koje nikada neće nestati, dapače, koje će se nastaviti sve dok ne prevladaju ljubav, praštanje i pomirenje, pravda i prava sloboda.

Rođenjem Djeteta Isusa u Betlehemu rađa se jedina prava nada za svijet i sve njegove stanovnike. Zbog toga je Božić vrijeme za slavlje, vrijeme radosti i slavlja, čak i usprkos onome što danas proživljavamo u svijetu. To je vrijeme koje treba slaviti za sve, čak i za bolesne i usamljene. Isusov dolazak je pjesma nade za sve, nitko nije isključen.

Istina je da u današnjem svijetu ono što stvara najviše buke je ono što razara, ali također moramo prepoznati mnoge geste, znakove i radnje koje nam već govore o prisutnosti ove nade, koje anticipiraju ili nas podsjećaju na prisutnost Božića , unatoč našem dobu koji je, čini se, sve više plijen novih trgovaca iz novih hramova biznisa i prijevare: geste opraštanja i istinske ljubavi majke i oca prema djeci, odluka mnogih mladih ljudi da odu u udaljena mjesta da pomognu ljudima u situacijama siromaštva, mnogi ljudi koji šutke pomažu drugima, ponekad malim, ponekad velikim gestama. Sjetimo se brojnih misionara, redovnika, svećenika i laika koji poput mrava rade za mir, obrazovanje, zdravlje i pomoć potrebitima i siromašnima…

Isto se može reći i za mnoge geste gostoljubivosti koje braća, suradnici i volonteri Reda čine svaki dan u svakom dijelu svijeta, brinući se, liječeći, prateći i dajući najbolje od sebe. Koliko bismo primjera mogli ovdje navesti! Ponovno se sjećam naših ustanova u mjestima u blizini ili usred sukoba, gdje se naša braća, suradnici, dragovoljci ne boje riskirati svoje živote. TAMO, u svim gestama koje čine obnavljajući ljubav Božju, uvijek je Božić i odatle, s jednostavnošću, snažno kličemo da, unatoč svemu, IMA NADE ZA NAŠ SVIJET!

U svoje ime i u ime sve braće i suradnika Generalne kurije, cijeloj Obitelji svetog Ivana od Boga i svim gostima u našim Centrima i njihovim obiteljima želim čestit Božić i Sretnu Novu 2024. godinu! Bit će to godina u kojoj slavimo Generalni kapitul, pa vas sve molim da se ove nakane sjetite u svojim molitvama od početka nove godine.

Iskrenu zahvalu i priznanje upućujem svoj subraći i suradnicima koji će ovih blagdana, a posebno na Božić, dežurati u našim ustanovama. Ovih dana bit ćete opipljivo lice gostoljubivosti svetoga Ivana od Boga i čvrste i sigurne nade koju rođenje Sina Božjega donosi našemu svijetu.

Fra Jesús Etayo
Superiore Generale

Roma, 8. dicembre 2023
Prot. PG060/2023

NATALE 2023
“C’è speranza! Il Signore sostiene l’universo” (cfr. Lettera agli Ebrei 1,3)

A TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA OSPEDALIERA DI SAN GIOVANNI DI DIO

Cari confratelli, collaboratori, volontari, amici e assistiti nei centri dell’Ordine,

con più forza che mai vi invio i miei auguri di Natale con i migliori auspici di salute e pace per tutti. Quest’anno desidero accompagnare i miei auguri con un forte richiamo alla Speranza, che si fonda sulla decisione di Dio di farsi uomo per donare la vita a tutti, a incominciare dai più deboli e vulnerabili. In questo senso: Auguri vivissimi a tutti!

La Parola di Dio nella solennità della Natività del Signore è molto ricca. Vorrei sottolineare in particolare un’espressione della Lettera agli Ebrei che ascoltiamo nella Messa della domenica di Natale: “Ora, in questi giorni, Dio… ha parlato a noi per mezzo del Figlio… Egli sostiene l’universo con la sua parola potente” (Eb 1,1.3). È una parola che ci riempie di speranza in mezzo al mondo in cui ci tocca vivere oggi; è forse l’unica speranza, certamente la più credibile e la più sicura.

Il grido di Natale per il mondo di quest’anno è che C’È SPERANZA, nonostante ciò che vediamo e viviamo. Non è questo il momento di soffermarsi sulle sofferenze, le guerre e i crescenti conflitti che ci assediano provocando tanto dolore e tante vittime. Sono quasi sempre frutto dell’egoismo umano, dell’ingiusta ambizione di potere e di ricchezza, ovvero, dell’autoproclamazione di alcuni come “signori degli altri” e delle risorse della terra. È il disprezzo degli altri per raggiungere fini ingannevoli e ingiusti, soprattutto quando vengono cercati con la forza… Quante vittime e quanto dolore! Negli ultimi anni e negli ultimi mesi abbiamo assistito a una crescita costante di questa evoluzione tragica. Non riusciamo a imparare dal passato, anche se conosciamo le lezioni che la storia ci ha insegnato, continuiamo a ripetere gli stessi errori nella cosiddetta era digitale, dell’innovazione e della conoscenza, conoscenza che evidentemente non abbiamo mai acquisito fino in fondo. In questo contesto è difficile parlare di speranza, e lo è certamente in modo particolare per coloro che sono direttamente colpiti da queste tragedie.

Tuttavia, c’è. C’è speranza. Dire Natale è dire speranza. Non si tratta di alleanze firmate tra uomini, che vengono facilmente disattese dalle nostre ambizioni. Si tratta della grande alleanza che Dio ha deciso di stringere con l’umanità. È l’alleanza più vantaggiosa che esista, perché è Dio stesso che si impegna, qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa succeda, a sostenere l’universo e tutti gli esseri umani al suo interno. Lo fa incarnandosi, facendosi uomo in un bambino, Gesù, nascendo in una mangiatoia, manifestando così la sua decisione di farsi povero con i poveri, che sono i suoi prediletti.

I suoi sono tutti gesti e figure molto semplici e fragili di fronte a poteri e ambizioni distruttive, come quelle che Gesù ha incontrato nel suo tempo. Ma è la Parola ed è l’impegno più solido e potente, che non si spezzerà mai, che non si esaurirà mai, anzi, che continuerà senza sosta finché non trionferanno l’amore, il perdono e la riconciliazione, la giustizia e la vera libertà.
Con la nascita del Bambino Gesù a Betlemme, nasce l’unica vera speranza per il mondo e per tutti i suoi abitanti. Per questo, Natale è un tempo da celebrare, un tempo di gioia e di festa, anche a dispetto di ciò che stiamo vivendo oggi nel mondo. È un tempo da celebrare per tutti, anche per i malati e le persone sole. La venuta di Gesù è un canto di speranza per tutti, nessuno escluso.
È vero che nel mondo di oggi a fare più rumore è ciò che distrugge, ma dobbiamo anche riconoscere i tanti gesti, segni e azioni che ci parlano già della presenza di questa speranza, che anticipano o ci ricordano la permanenza del Natale, al di là della nostra epoca che sembra essere sempre più preda dei nuovi mercanti dei nuovi templi del business e dell’inganno: i gesti di perdono e di amore vero di una madre e di un padre verso i figli, la decisione di tanti giovani di andare in luoghi remoti per aiutare persone in situazioni di povertà, le tante persone che silenziosamente aiutano gli altri, a volte con piccoli gesti, a volte con grandi gesti. Pensiamo ai tanti missionari, religiosi, sacerdoti e laici che lavorano come piccole formiche per la pace, l’educazione, la salute e l’assistenza a favore dei bisognosi e dei poveri…

Lo stesso si può dire dei tanti gesti di ospitalità che confratelli, collaboratori e volontari dell’Ordine compiono ogni giorno in ogni parte del mondo curando, guarendo, accompagnando e dando il meglio di sé. Quanti esempi potremmo fare! Ricordo ancora una volta le nostre case in luoghi vicini o in mezzo ai conflitti, dove i nostri confratelli, collaboratori, volontari non temono di rischiare la propria vita. Lì, in tutti i gesti che realizzano rinnovando l’amore di Dio, lì è sempre Natale e da lì, con semplicità, gridiamo con forza che, nonostante tutto, C’È SPERANZA PER IL NOSTRO MONDO!

A nome mio e di tutti i confratelli e i collaboratori della Curia Generalizia, auguro a tutta la Famiglia di San Giovanni di Dio e a tutte le persone assistite nei nostri Centri e alle loro famiglie un Buon Natale e Felice Anno 2024! Sarà l’anno in cui celebreremo il Capitolo Generale, per cui chiedo a tutti voi di ricordare questa intenzione nelle vostre preghiere fin dall’inizio del nuovo anno.
A tutti i confratelli e i collaboratori che saranno di servizio nei nostri centri in questi giorni festivi, soprattutto il giorno di Natale, va il mio sincero ringraziamento e apprezzamento. In questi giorni voi sarete il volto tangibile dell’ospitalità di San Giovanni di Dio e della Speranza salda e sicura che la nascita del Figlio di Dio porta nel nostro mondo.

Fra Jesús Etayo
Superiore Generale

© 2017 Developed by mediain.hr