Sv. Ivan od Boga: „Činite dobro braćo sebi, čineći dobro  drugima“

Rado primamo volontere koji će  nama i našim bolesnicima-gostima , svakodnevnicu činiti radosnijom, u pojedinačnim i grupnim aktivnostima, druženjima, radionicama….

Volonteri su resurs baziran na osobnoj snazi pojedinca motiviranog da učini pozitivnu promjenu u svojoj okolini. Oni postaju određena spona s okolinom te značajne nove osobe u socijalnoj integraciji  u lokalnoj zajednici.  Svojim organiziranim djelovanjem volonteri podižu kvalitetu života, na razini svojih aktivnosti.  Oni nisu nadomjestak manjka osoblja već snaga koja doprinosi podizanju standarda, kao resurs i potencijal za usluge koje se ne tiču neposredno liječenja i medicinskog postupanja prema bolesniku.

Ukoliko želite postati volonter u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac molimo Vas da se javite koordinatorima na navedene brojeve telefona, nakon čega ćete ispuniti upitnik te proći psihološko testiranje.

Svakog volontera upoznajemo s prostorom kućnim redom Bolnice kao i  našim djelatnostima.

Volonteri prolaze edukaciju iz specifičnosti rada naše bolnice.

S ravnateljicom ćete potpisati volonterski ugovor, a tijekom volontiranja evidentira se provedeno vrijeme u bolnici.

Koordinator volontera prvo vrijeme provodi s volonterom, pomaže mu u konkretnim situacijama, predstavlja ga djelatnicima i ostaje mu na raspolaganju tijekom cijelog volontiranja.

Koordinatori:

Lea Szabo – prvostupnica sestrinstva, koordinator za poslove edukacije, volonterske akcije i projekte.

Valentina Živković – prvostupnica sestrinstva, koordinator za poslove organiziranja volontiranja unutar organizacijskih jedinica bolnice, poslove kontakt osobe za volontere i administraciju volontiranja.

Kontakt broj: 035/386-717

Pravilnik o radu volontera.
 1. SMJERNICE ZA UKLJUČIVANJE VOLONTERA U SKRB ZA BOLESNIKE BOLNICE „SV.RAFAEL”
 2. Vizija volonterskog rada u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael
 3. HODOGRAM
 4. Inkluzivno volontiranje
 5. Koordinacijski tim za rad s volonterima
 6. PRIJAVNICA ZA VOLONTIRANJE
 7. Volonterske pozicije
 8. ETIČKI KODEKS VOLONTERA
 9. Edukacija volontera

SMJERNICE ZA UKLJUČIVANJE VOLONTERA U SKRB ZA BOLESNIKE BOLNICE „SV.RAFAEL”

(iz Zakona o volonterstvu)

Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju. Najčešće se volontiranje sastoji u obavljanju usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u obiteljskim, prijateljskim ili susjedskim odnosima, a usmjerene su ka zajedničkoj dobrobiti.

Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, te osobni razvoj i osobnu dobrobit samog volontera.

• Organizator volontiranja vodi urednu evidenciju o volonterima, njihovom doprinosu i volonterskim aktivnostima.

Potrebno je ;

-omogućiti volonteru sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskim aktivnostima odnosno uslugama i razvoj osjećaja pripadnosti projektu,

– omogućiti volonteru pokretanje vlastitih inicijativa usklađene s misijom i vizijom organizatora volontiranja i provođenja aktivnosti odnosno usluga,

Na zahtjev volontera organizator volontiranja dužan je izdati potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem

PREPORUKE ZA KORISNO I ORGANIZIRANO VOLONTIRANJE U BOLNICI „SV.RAFAEL

Promocija volonterizma

Sastavni dio svih informativnih i edukativnih materijala koje izrađuje Bolnica, za posjetitelje, bolesnike kao i sve zainteresirane treba uključivati i promociju volonterizma, odnosno poziv-ponudu za volontiranje. Ovdje se izjednačuje način i mogućnost volontiranja bolesnika i njihovih posjetitelja sa svim ostalim građanima. S posebnom pažnjom treba naglašavati osjetljivost prema humanim vrijednostima i pravima osobe, te , osobni razvoj i osobnu dobrobit volontera.

Na porti ili holu istaknuti plakat o značaju volontiranja i poziv na volontiranje.

Izraditi promotivni materijal dostupan u obližnjim župama, Karitasima, javnim glasilima kao i na web-u Bolnice.

Pri sudjelovanju na skupovima i predstavljanju Bolnice u medijima, isticati značaj volontiranja i poziv za volontiranje

Svaki djelatnik može ponuditi promotivni materijal za volontiranje i dati informaciju o volontiranju u Bolnici..

Bolesnicima koji su sklopili ugovor o volontiranju s Bolnicom, pri otpustu iz Bolnice, izdaje se potvrda o volontiranju s ubilježenim satima volontiranja kao i područje volontiranja. Potvrda se, na zahtjev, izdaje svim volonterima.

Volontiranje u Bolnici

Volontiranje započinje prijavom volontera, zainteresiranih građana za volontiranje u organizaciji Bolnice

„ sv. Rafael“, kao i prijavom bolesnika ili posjetitelja za volontiranje u Bolnici. Svaka prijava se upućuje u Ravnateljstvo.

Ravnateljstvo prima i razmatra prijave, obavještava Glavnu sestru Bolnice,te dogovara susret volontera i koordinatora volontiranja.

Koordinatori usklađuju očekivanja volontera te mogućnosti i potrebe Bolnice.

.

Volonter je obavezan surađivati s voditeljem smjene, odn voditeljem aktivnosti za vrijeme volontiranja.

Folder je vidljiv na svim računalima u Bolnici, zbog potrebe da se zna gdje i kada je prisutan volonter. Vidljiv je i na porti. Folder ažuriraju koordinatori i glavna sestra Bolnice.

Za volontera se izrađuje identifikacijska kartica s imenom i naznakom-volonter. Slika nije obavezna.

Volonter svoju karticu podiže na porti pri ulasku u Bolnicu. Volonter se „čekira“ pri ulazu u Bolnicu i pri izlazu iz Bolnice. Portir bilježi ulazak u Bolnicu, kao i izlazak iz Bolnice, kada volonter svoju karticu ostavlja na porti.

O volontiranju se obavještava glavna sestra odsjeka gdje će volonter djelovati ili voditelj aktivnosti u koje se volonter uključuje. Ovdje se s volonterom dogovaraju neposredne aktivnosti

Slijedi inicijalna edukacija volontera od strane koordinatora, prije samog početka volontiranja

Mjesečnu, zajedničku edukaciju volontera organiziraju koordinatori u dogovoru s Glavnom sestrom Bolnice,

Na E- oglasnoj stranici glavna sestra Bolnice i koordinatori volontiranja ažuriraju imena i djelovanje aktualnih volontera u Bolnici.

Vizija volonterskog rada u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael

      Volonterski program daje odgovore na pitanja zašto uključujemo volontere, što time postižemo, kako i gdje ih uključujemo, tko prati rad volontera i na koji način prepoznajemo njihov rad.

Bolnica teži izvrsnosti i kao takva rado prihvaća volontere, kako na palijativi, tako i u radu s osobama s psihičkim poremećajima, kao i drugim aktivnostima u organizaciji Bolnice.

Volonterstvo kao dobrovoljna aktivnost je sloboda izbora. Osim toga, u sebi sadrži potencijal izgradnje solidarnosti kako bi oni koji imaju otežane životne okolnosti postali ravnopravni članovi zajednice.

Prema brojnim istraživanjima kod korisnika, ali i samih ustanova volontiranje izaziva:

 • povećano samopoštovanje i samopouzdanje 
 • bolju socijalnu interakciju, integraciju i podršku 
 • poboljšano upravljanje bolešću i prihvaćanje same bolesti
 • smanjuje depresiju
 • smanjuje teret njegovateljima smanjenjem anksioznosti
 • duže je vrijeme preživljavanja za pacijente koji borave u hospicijima
 • poboljšava kognitivne funkcije
 • poboljšava odnosa između bolesnika i zdravstvenih djelatnika.

U Hrvatskoj se u posljednjih deset godina razvijaju novi pristupi organiziranoga volontiranja.

Upravo takvo volontiranje u organiziranim uvjetima definirano je i Zakonom o volonterstvu (NN58/07 i 22/13) u kojemu je volontiranje definirano kao dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Volontiranje se oslanja na sljedeće zakonodavne okvire:

 1. Zakon o volontiranju
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju
 3. Etički kodeks volontera
 4. Pravilnik o sadržaju izvješća organizatora volontiranja
 5. Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje

Značajnije izmjene Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) odnose se na:

• dugotrajno i kratkotrajno volontiranje te volontiranje u kriznim situacijama

• definiciju volontera

• definiciju organizatora volontiranja

• načelo inkluzivnog volontiranja

• situacije u kojima je obvezno sklapanje Ugovora o volontiranju

• prava i obveze volontera i organizatora volontiranja

• kompetencije stečene volontiranjem

Volonteri su raspoloživi resurs baziran na osobnoj snazi pojedinca motiviranog da učini promjenu u svojoj okolini. Oni nisu nadomjestak manjka osoblja već snaga koja doprinosi podizanju standarda, kao resurs i potencijal za razne usluge koje se ne tiču neposredno liječenja i medicinskog postupanja prema bolesniku. Volonteri koji ulaze u ustanovu postaju određena spona s okolinom te značajne nove osobe u socijalnoj mreži korisnika..

Da bi volonteri imali kvalitetan doprinos nužno je poštivanje promišljenih i sustavno razrađenih koraka pri uključivanju volontera. 

 1. Stvaranje koordinacijskog tima za rad s volonterima

-sastoji se od 2-3 koordinatora, glavne sestre Bolnice, ravnatelja Bolnice i pravne službe prema potrebama

-koordinatori:

 • prepoznaju potrebe za volonterima – područja djelovanja
 • izrađuju opise poslova volontera
 • pripremaju djelatnike / okruženje za prihvat volontera
 • organiziraju pronalazak, selekciju, edukaciju, uključivanje i praćenje rada volontera
 • održavaju komunikaciju s volonterima, korisnicima i djelatnicima zdravstvene ustanove
 • vode dokumentaciju volonterskog programa
 • izvještavaju bitne dionike na razini Bolnice o statusu volonterskog programa
 • sustavno procjenjuju, vrednuju i čine vidljivima sve ostvarene višestruke dobiti od volonterskog rada (materijalne, emocionalne, psihosocijalne itd.), kako za same korisnike, tako i za organizatore volontiranja te društvo u cjelini
 1. Planiranje volonterskog programa i razvijanje opisa poslova
 • Definiranje volonterskih pozicija: glavna je smjernica samom volonteru i predstavlja svojevrsnu iskaznicu pojedine volonterske pozicije
 • Opis volonterske pozicije 
 • Mjesto rada (gdje će volonter raditi)
 • Učinak (ciljevi, svrha i rezultat volonterske pozicije s obzirom na cjelokupan volonterski program: ustanovu, korisnike, zdravstvene radnike)
 • Odgovornosti i dužnosti (aktivnosti koje će obavljati)
 • Kvalifikacije (potrebne kompetencije)
 • Potrebna predanost (koliko sati, koje vremensko razdoblje, dugoročni ili kratkoročni angažman)
 • Obrazovanje (koju će edukaciju dobiti volonter unutar volonterskog programa)
 • Dobitak (što je to što će volonter ostvariti za sebe tijekom volonterskog angažmana)
 • Evaluacija (kako će se mjeriti postignuto)
 • Koordinator volontera (ime i kontakt)
 • Volonterske pozicije definirat će se u skladu s prepoznatim područjem potrebe koje je moguće ispuniti volonterskim radom i listom aktivnosti koje bi volonteri mogli obavljati unutar pojedine potrebe.
 1. Regrutiranje volontera
 • Sastavni dio svih informativnih i edukativnih materijala koje izrađuje Bolnica, za posjetitelje, bolesnike kao i sve zainteresirane treba uključivati i promociju volonterizma, odnosno poziv-ponudu za volontiranje.
 • Na porti ili holu istaknut je plakat o značaju volontiranja i poziv na volontiranje.
 • Promotivni materijal dostupani su na web-u 
 • Pri sudjelovanju na skupovima i predstavljanju Bolnice u medijima, ističe se značaj volontiranja i poziv na volontiranje
 • Moguće neposredno putem osobnih kontakata
 • Regrutacija volontera moguća je i putem raznih posrednika, poput organizacija civilnog društva, kontaktiranjem volonterskih centara……
 1. Selekcija i uključivanje volontera

-selekcijski proces uključuje:

 • ispunjavanje prijavnice : svakoj osobi zainteresiranoj za pojedinu volontersku poziciju dostavljamo na ispunu prijavnicu koja sadrži: osnovne informacije o osobi (godište, podatci za kontakt, adresa), elemente životopisa (obrazovanje, dosadašnje radno i volontersko iskustvo, hobi), kompetencije kojima osoba raspolaže, motivacijske razloge za prijavu, očekivanja od volontiranja, vremensku raspoloživost
 • intervju : intervju obuhvaća provjeru navedenog u prijavnom listu, pojašnjavanje pojedinih koraka u volonterskom programu te informiranje o specifičnim područjima relevantnima za pojedinu volontersku poziciju
 • psihološko testiranje : provodi ga psiholog služeći se postojećim i od struke prihvaćenim testovima
 • ugovor o volontiranju : Ugovor se sklapa na početku volonterskog angažmana. Prije potpisivanja ugovora potrebno je upoznati volontera sa svim elementima ugovora, kako bi se potpuno razjasnili uvjeti volontiranja. Kako bi pisani ugovor bio valjan u njega se unose svi bitni dijelovi propisani Zakonom.
 • Izvadak iz kaznene evidencije služi kao dokaz da volonter nije počinio kazneno djelo.
 1. Edukacija volontera
 • u skladu s potrebama volonterskih pozicija volonter se uključuje u edukaciju, individualnu ili grupnu, kao sljedeći korak pripreme prije uključivanja u aktivnost/i
 • uključuje opća područja: o zdravstvenoj ustanovi (djelatnost, struktura i upravljanje, fizičko upoznavanje zdravstvene ustanove obilaskom), volonterski rad (zakonski propisi, motivacija i očekivanja − općenito, prava i obveze − općenito), važnost uloge volontera u sklopu organizacije, važnost određene volonterske pozicije za krajnjega korisnika (dobrobit koja proizlazi iz angažmana volontera),volonterski program zdravstvene ustanove (njegove sastavnice, motivacija i očekivanja − specifično, prava i obveze – specifično, osobe za kontakt)
 • Specifični dio edukacije definirat će se u skladu s potrebama pojedine volonterske pozicije, a provode ju (ili organiziraju provođenje) koordinatori
 1. Uključivanje volontera
 • U sklopu uključivanja volontere upoznajemo s užim radnim okruženjem, radnim timom, fizičkim mjestom obavljanja aktivnosti, a ako je potrebno i s korisnikom i njegovom obitelji
 • Mjerama samozaštite i zaštite drugih od moguće infekcije i drugih nepoželjnih događanja za vrijeme volontiranja
 • Volonter dobiva svoju identifikacijsku karticu i odgovarajuću radnu uniformu – kutu
 • Volonter će dobiti informacijski paket koji će sadržavati:

• pismo dobrodošlice

• ugovor o volontiranju

• opće podatke o volonterskom programu i zdravstvenoj ustanovi

• etički kodeks volontera (NN 55/08)

• popis važnih kontakata

• drugo prema potrebi

 1. Vođenje volontera – supervizija i praćenje
 • volonteri će tijekom svojeg rada imati potrebu za dodatnim informacijama, podrškom i vođenjem, stoga se održavaju redovni sastanci s koordinatorima : grupni ili individualni
 • Kroz superviziju se volonterima osigurava dobivanje povratnih informacija o tome kako njihov rad utječe na ostvarenje ciljeva/potreba organizacije ili udruge za koju rade. Također, ima značajnu ulogu u samospoznaji volontera te je povezana sa zadovoljstvom u obavljanju različitih radnih zadataka.
 1. Evaluacija i nagrađivanje volontera
 • Izdavanje potvrde i pisma preporuke
 • Prema potrebi moguće je organizirati prijevoz do Bolnice i ručak u blagovaonici Bolnice
 • Nagrađivanje i zahvala volonteru. Volonterima već sama pažnja i dobra volja od strane djelatnika može biti dovoljna motivacija i ne treba se čekati završetak volontiranja. Volonteri se pozivaju na proslave koje se organiziraju u Bolnici

Planiranje volonterskog programa i razvijanje opisa poslova

Volonterski program

skup svih volonterskih aktivnosti i poslova koji se provode s namjerom unapređenja i pomoći u provedbi misije gostoljubivosti naše Bolnice.

Volonterski program se zasniva na ciklusu menadžmenta volonterskih programa i daje odgovore na pitanja zašto uključujemo volontere, što time postižemo, kako i gdje ih uključujemo, na koji način ih pripremamo za aktivnosti u koje će se uključiti, na koji način pratimo njihov rad i pružamo im podršku te na koji ih način nagrađujemo za njihov volonterski angažman

 • Definiranje volonterskih pozicija: glavna je smjernica samom volonteru i predstavlja svojevrsnu iskaznicu pojedine volonterske pozicije
 • Opis volonterske pozicije 
 • Mjesto rada (gdje će volonter raditi)
 • Učinak (ciljevi, svrha i rezultat volonterske pozicije s obzirom na cjelokupan volonterski program: ustanovu, korisnike, zdravstvene radnike)
 • Odgovornosti i dužnosti (aktivnosti koje će obavljati)
 • Kvalifikacije (potrebne kompetencije)
 • Potrebna predanost (koliko sati, koje vremensko razdoblje, dugoročni ili kratkoročni angažman)
 • Obrazovanje (koju će edukaciju dobiti volonter unutar volonterskog programa)
 • Dobitak (što je to što će volonter ostvariti za sebe tijekom volonterskog angažmana)
 • Evaluacija (kako će se mjeriti postignuto)
 • Koordinator volontera (ime i kontakt)

Volonterske pozicije definirat će se u skladu s prepoznatim područjem potrebe koje je moguće ispuniti volonterskim radom i listom aktivnosti koje bi volonteri mogli obavljati unutar pojedine potrebe

HODOGRAM

                                              

Inkluzivno volontiranje

Inkluzivno volontiranje odnosi se na mogućnosti volontiranja svim ljudima bez obzira na njihovu dob, kulturu, rod, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, vjeroispovijest, socijalni status ili invalidnost, a Bolnica u skladu s gore navedenim pruža mogućnost volontiranja bolesnicima s mentalnim poremećajima

Naslanja se na koncept socijalne inkluzije koji podrazumijeva proces uključivanja osoba iz društvenih skupina u riziku od socijalne isključenosti u aktivno i ravnopravno sudjelovanje u društvenom, kulturnom, ekonomskom i pravno-političkom životu.

Volontiranje omogućuje osnaživanje, razvoj samopoštovanja, osjećaj osobnog postignuća, stjecanje vrijednih vještina te integraciju/reintegraciju u društvo i podizanje zapošljivosti.

Načelo inkluzivnog volontiranja čl.14. (nn 22/13)

1. Organizator volontiranja dužan je osobitu pozornost posvetiti osiguranju jednakih uvjeta volontiranja, s posebnim naglaskom na uključivanje pripadnika socijalno isključenih skupina stanovništva, a s ciljem njihova uključivanja u društvo i socijalnog osnaživanja.

2. U slučaju kada su volonteri pripadnici socijalno isključenih skupina stanovništva, organizator volontiranja dužan je osigurati adekvatnu pomoć i nadzor stručnih osoba.

3. Za osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti te osobe koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti, a volontiranje prelazi opseg poslovne sposobnosti volontera, ugovor o volontiranju sklapa skrbnik (zakonski zastupnik) u pisanom obliku uz uvažavanje mišljenja volontera štićenika.

4. Osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti kada volontiranje prelazi opseg njihove poslovne sposobnosti i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje skrbnika.

Dosadašnja praksa u Europi pokazala je da postoje tri najčešća tipa inkluzivnih volonterskih programa:

 1. Projekti i programi usmjereni specifičnim skupinama u riziku od socijalne isključenosti (npr. beskućnici, migranti, osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe i osobe sa psihičkim poteškoćama, itd.).
 2. Volontiranje bivših korisnika onih organizacija koje su u svom radu orijentirane na ranjive skupine društva (npr. slijepa osoba koja je bila korisnica organizacije usmjerene na pružanje pomoći osobama s oštećenjima vida i koja je postala volonter u toj organizaciji; korisnik usluga dnevnog boravka za osobe sa psihičkim poteškoćama koji ima specifične vještine i koji je počeo tu volontirati kako bi pomogao ostalima).
 3. Pojedinačno uključivanje osoba u riziku od socijalne isključenosti u volonterske programe drugih organizacija.

Dobrobiti za volontere:

 • Povećanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • Zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja drugima
 • Osjećaj korisnosti i pripadnosti
 • Smanjenje osobne izolacije i širenje socijalne mreže
 • Odmak od kretanja u uobičajenim krugovima
 • Razvijanje novih znanja i vještina
 • Stjecanje novih iskustava
 • Razvijanje odgovornosti
 • Stvoreni bolji izgledi za zapošljavanje
 • Poboljšano psihičko i fizičko zdravlje
 • Veća usredotočenost na vlastite kapacitete i mogućnosti
 • Prilika za borbu protiv diskriminacije
 • Pružanje pozitivnog primjera i nadahnuća drugima
 • Smanjenje usamljenosti i isključenosti

Dobrobiti za organizacije koje provode inkluzivne volonterske programe:

 • Stvaranje raznolikosti organizacije i programa koji odražava raznolikost zajednice
 • Povećanje kapaciteta za ostvarivanje misije
 • Razvijanje tolerancije te bolje razumijevanje različitosti i inkluzije među zaposlenima i drugim volonterima
 • Stjecanje novih znanja, vještina i vrijednog iskustva kod zaposlenih i drugih volontera
 • Mogućnost proširivanja usluga te kvalitetnije pružanje usluga u zajednici
 • Bolja interakcija s korisnicima
 • Povećanje ugleda u zajednici
 • Mogućnost uključivanja osoba u volontiranje čije su vještine nedovoljno iskorištene
 • Angažiranje osoba koje će biti posvećeni volonteri jer su obično suočene s izazovima zadržavanja plaćenog posla
 • Kreiranje prilika za osobe koje također mogu doprinijeti zajednici, proširiti socijalnu mrežu te razviti vještine
 • Pristup većoj grupi volontera (raznolike skupine volontera koja će ponuditi širi spektar vještina, ekspertize i motivacije)
 • Povećane mogućnosti za razvoj partnerstava
 • Zaposlenici i volonteri skloniji su uključiti se i ostati u organizaciji koja je inkluzivna i dobro upravlja različitošću
 • Unaprjeđenje znanja, vještina i iskustava koordinatora volontera u organizaciji
 • Dobar način za daljnju otvorenost prema volonterima iz skupina u riziku od socijalnog isključenja
 • Prilika za postati vodeća organizacija po pitanju inkluzivnosti
 • Isticanje organizacijskih vrijednosti u praksi
 • Smanjenje socijalne isključenosti i povećanje inkluzije

Koordinacijski tim za rad s volonterima

UPRAVA

RAVNATELJICA

GLAVNA SESTRA BOLNICE

Koordinatori:

Lea Szabo

Valentina Živković

 • Planiraju, organiziraju i provode promociju volontiranja u Bolnici kao ponudu bolesnicima, posjetiteljima, pratnji, (plakat na porti, letak, ….), sustavno potiču sve djelatnike Bolnice na angažiranje oko rada volontera u Bolnici
 • Sastavni dio svih informativnih i edukativnih materijala koje izrađuje Bolnica, za posjetitelje, bolesnike kao i sve zainteresirane treba uključivati i promociju volonterizma, odnosno poziv-ponudu za volontiranje.
 • Izraditi promotivni materijal dostupan u obližnjim župama, karitasima, javnim glasilima kao i na web-u Bolnice.
 • Pri sudjelovanju na skupovima i predstavljanju Bolnice u medijima, isticati značaj volontiranja i poziv za volontiranje
 • prepoznaju potrebe za volonterima – područja djelovanja
 • Planiraju volonterske programe
 • izrađuju opise poslova volontera
 • pripremaju djelatnike / okruženje za prihvat volontera
 • planiraju i provode edukaciju volontera
 • osiguravaju poštivanje hodograma u cijelosti
 • organiziraju pronalazak, selekciju, edukaciju, uključivanje i praćenje rada volontera
 • održavaju komunikaciju s volonterima, korisnicima i djelatnicima zdravstvene ustanove
 • vode dokumentaciju volonterskog programa
 • izvještavaju bitne dionike na razini Bolnice o statusu volonterskog programa
 • sustavno procjenjuju, vrednuju i čine vidljivima sve ostvarene višestruke dobiti od volonterskog rada (materijalne, emocionalne, psihosocijalne itd.), kako za same korisnike, tako i za organizatore volontiranja te društva u cjelini

PRIJAVNICA ZA VOLONTIRANJE

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Spol:

Adresa:

OIB:

E-mail:

Telefon / mobitel:

Obrazovanje

Zanimanje:

Znanja i vještine

Kompetencije ,hobi

Područje volonterskog interesa

Motivacija za volontiranje:

  DA –opis

      b) NE

Koliko vremena možete izdvojiti za volonterski rad? (tjedno, mjesečno….)

Za koji oblik volontiranja ste zainteresirani? a)(pojedinačno pratitelji, radionice, aktivnosti u prirodi…)

b) Kratkoročno volontiranje (1-3 mjeseca)

c) Dugoročno volontiranje (3 i više mjeseci)

d)drugo…

   • Jeste li spremni započeto volontiranje, u slučaju nesporazuma i mogućih poteškoća, potražiti pomoć koordinatora, te nastaviti u dogovorenom vremenu?     DA NE
Postoji li neko područje na kojem ne želite volontirati?

NE

DA – koje?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Volonterske pozicije

U nastavku su navedene osnovne pozicije uz mogućnost dogovora ovisno o području interesa volontera.

Odjel palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja

Opis volonterske pozicije

Naziv volonterske pozicije: Volonter na Odjelu za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Opis poslova koje volonter može/treba obavljati:

 • Komunikacija sa zdravstvenim djelatnicima odjela, najava dolazaka, informiranje o stanju bolesnika
 • Komunikacija s bolesnicima odjela koja je primjerena situaciji i zdravstvenom stanju bolesnika
 • Podrška i aktivno slušanje, prisutnost uz bolesnika
 • Bolesnike koji mogu ili žele odvesti na Svetu misu/Crkvu uz pratnju zdravstvenog radnika ili samostalno, ovisno o stanju bolesnika
 • Bolesnike uz pomoć službe posjesti u kolica (koji mogu) i odvesti na bolničku terasu/ prigodni program, na kavu/čaj, zrak
 • Bolesnicima koji žele može se čitati, slušati glazba…….

Radno mjesto: Odjel za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Učinak volonterske pozicije:

 • Cilj volonterske pozicije na odjelu za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb je bolesniku „skratiti vrijeme“ okupacijom i razgovorom, pružiti mogućnost aktivnog slušanja i prisutnosti, omogućiti bolesniku da provede vrijeme van sobe/odjela boravkom na terasi/crkvi.
 • Rezultati koji će proizaći iz toga su da će se bolesnik bolje osjećati te će mu se omogućiti da razgovorom iskaže svoje osjećaje i emocije, te će mu se boravkom van sobe osigurati bolja kvaliteta života (boravak na zraku, pozicioniranje u kolicima/prošetavanje van odjela i sl.)

Odgovornosti i dužnosti volontera:

 • Volonter je pri svakom dolasku dužan javiti se na portu i upisati, preuzeti identifikacijsku karticu koju za vrijeme boravka u ustanovi mora imati na vidljivom mjestu
 • Svaki dolazak je dužan evidentirati u evidencijsku listu uz opis posla koji je toga dana radio kao i potpis zaduženog djelatnika na mjestu volontiranja 
 • Komunikacija s koordinatorom volontera i djelatnicima odjela pri svakom dolasku kako bi se vidjelo koji bolesnik može i želi da se kod njega uključi volonter
 • Treba znati procijeniti situaciju kada ona tijekom razgovora s bolesnikom postane teška i dobro upravljati i verbalizirati rečenice kako svojom dobrom namjerom ne bi povrijedila bolesnika
 • Prema bolesniku se treba odnositi s poštovanjem i profesionalno, imajući na umu da je osoba s kojom boravi, bolesnik koji može ponekad biti i nerealan u svojim očekivanjima, neupućen u svoju bolest….
 • Nikad se bolesniku, skrbniku ili drugima ne daju nikakve informacije o bolesti, Bolnici ili slično. Ovakve informacije prelaze kompetencije volontera

Kompetencije koje treba imati volonter:

 • Empatičnost
 • Komunikacijske vještine
 • Ljubaznost
 • Odgovornost i ozbiljnost
 • Spremnost na učenje novih znanja i vještina
 • Strpljivost

Edukacija i podrška:

Volonteri će biti educirani tijekom prvog dolaska i prema dogovoru o pravilnoj higijeni ruku, okolini bolesnika te opisno o svakom odjelu i njegovim specifičnostima.

Opis volonterske pozicije

Naziv volonterske pozicije: Volonter na Odjel za psihijatriju

Opis poslova koje volonter može/treba obavljati:

 • Komunikacija sa zdravstvenim djelatnicima odjela, najava dolazaka, informiranje o stanju bolesnika
 • Komunikacija s bolesnicima odjela koja je primjerena situaciji i zdravstvenom stanju bolesnika
 • Podrška i aktivno slušanje, prisutnost uz bolesnika
 • Bolesnicima koji žele u grupama ili pojedinačno može se čitati poezija, proza i održati radionica na temu istoga
 • Bolesnicima s težim poteškoćama može se individualno pružiti mogućnost da održavaju koordinaciju pokreta pratnjom pri šetnji ili sl

Odjel psihijatrije I i II

Učinak volonterske pozicije:

 • Cilj volonterske pozicije na odjelu za psihijatriju je pomoći bolesniku pri potpunijem uključivanju u planirani sociorehabilitacijski program, kao i uključivanju u ponuđene radionice i aktivnosti koje nisu u obaveznom programu. Bolesniku „skratiti vrijeme“ okupacijom i razgovorom, pružiti mogućnost aktivnog slušanja i prisutnosti, omogućiti bolesniku da provede vrijeme van sobe/odjela boravkom na terasi/crkvi.
 • Rezultati koji će proizaći iz toga su da će se bolesnik bolje osjećati te će mu se omogućiti da razgovorom iskaže svoje osjećaje i emocije, te će mu se boravkom van sobe osigurati bolja kvaliteta života (boravak na zraku, pozicioniranje u kolicima/prošetavanje van odjela i sl.)
 • Učenje novih znanja i vještina, motiviranje za usvajanje novih životnih navika

Odgovornosti i dužnosti volontera:

 • Volonter je pri svakom dolasku dužan javiti se na portu i upisati, preuzeti identifikacijsku karticu koju za vrijeme boravka u ustanovi mora imati na vidljivom mjestu, te po završetku boravka na odjelu vratiti na portu
 • Svaki dolazak je dužan evidentirati u evidencijsku listu uz opis posla koji je toga dana radio kao i potpis zaduženog djelatnika na mjestu volontiranja (evidencijsku listu čuva volonter, ostavlja se…)
 • Komunikacija s koordinatorom volontera i djelatnicima odjela pri svakom dolasku kako bi se vidjelo koji bolesnik može i želi da se kod njega uključi volonter
 • Treba znati procijeniti situaciju kada ona tijekom razgovora s bolesnikom postane teška i dobro upravljati i verbalizirati rečenice kako svojom dobrom namjerom ne bi povrijedila bolesnika
 • Prema bolesniku se treba odnositi s poštovanjem i profesionalno, imajući na umu da je osoba s kojom boravi bolesnik koji može ponekad biti i nerealan u svojim očekivanjima, neupućen u svoju bolest, biti demotiviran… Nikad se bolesniku, skrbniku ili drugima ne daju nikakve informacije o bolesti, Bolnici ili slično. Ovakve informacije prelaze kompetencije volontera

Kompetencije koje treba imati volonter:

 • Empatičnost
 • Komunikacijske vještine
 • Ljubaznost
 • Odgovornost i ozbiljnost
 • Spremnost na učenje novih znanja i vještina
 • Strpljivost

Edukacija i podrška:

Volonteri će biti educirani tijekom prvog dolaska i prema dogovoru o pravilnoj higijeni ruku, okolini bolesnika te opisno o svakom odjelu i njegovim specifičnosti

ETIČKI KODEKS VOLONTERA

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_55_1915.html , preuzeto 30.12.2019 

Edukacija volontera

 • u skladu s potrebama volonterskih pozicija potrebno je provoditi edukaciju, individualnu ili grupnu, kao priprema zaključivanje u aktivnost/i
 • opća područja: o zdravstvenoj ustanovi (djelatnost, struktura i upravljanje, fizičko upoznavanje zdravstvene ustanove obilaskom), volonterski rad (zakonski propisi, motivacija i očekivanja − općenito, prava i obveze − općenito), važnost uloge volontera u sklopu organizacije, važnost određene volonterske pozicije za krajnjega korisnika (dobrobit koja proizlazi iz angažmana volontera),volonterski program zdravstvene ustanove (njegove sastavnice, motivacija i očekivanja − specifično, prava i obveze – specifično, osobe za kontakt)
 • Specifični dio edukacije definirat će se u skladu s potrebama pojedine volonterske pozicije, a provode ju koordinatori
 • Područja specifične edukacije nalaze se u dokumentu volonterske pozicije