Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb

Sukladno odredbama članaka 23. i 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN br.169/04 i 37/08) pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji ima pacijent, a u slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.

Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

Pacijent ili u slučaju smrti pacijenta iznad navedene osobe, imaju pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

Preslike medicinske dokumentacije vezano uz liječenje pacijenta u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac mogu se zatražiti putem obrasca „Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije“ i uz naknadu stvarnih materijalnih troškova propisanih Odlukom o naknadi stvarnih materijalnih troškova izrade preslika medicinske dokumentacije.