odluka o imenovanju službenika za informiranje

Na temelju clanka 13. Zakona o pravu na pristup infonnacijama (“Narodne novine” broj: 25/13, 85/15) i članka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela ŠakiĆ. dr.med.spec.psih.
donosi odluku o imenovanju službenika za informiranje

Opširnije

obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

obrazac – zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Opširnije

odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje visine naknade

Na temelju članka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac. a sukladno Članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013 85/2015) i Clanku 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija (NN br. 12/2014), ravnateljica Marisiela Šakić. dr.med.spec.psih. donosi ODLUKU o utvrđivanju kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacija

Opširnije

službenik za informiranje - obavijest o načinu pristupa

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac omogućuje pristup informacijama.

Opširnije

obrazac - zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacija

Opširnije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće 2019.

Izvješće PDF 2017.

Izvješće PDF 2018.

obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

obrazac – zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Opširnije

Odluka o imenovanju zamjene za odsutnog službenika za informiranje

Na temelju clanka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine”,
broj: 25/13, 85/15) i clanka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb
Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Sakic, dr.med.spec.psih.

Opširnije

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Na temelju Clanka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15} i Clanka 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Sakic, dr.med.spec.psih. donosi slijedeću ODLUKU O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

Odluka

Katalog

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Sukladno odredbama članaka 23. i 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN br.169/04 i 37/08) pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji ima pacijent, a u slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.

Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

Pacijent ili u slučaju smrti pacijenta iznad navedene osobe, imaju pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

Preslike medicinske dokumentacije vezano uz liječenje pacijenta u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael Strmac mogu se zatražiti putem obrasca „Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije“ i uz naknadu stvarnih materijalnih troškova propisanih Odlukom o naknadi stvarnih materijalnih troškova izrade preslika medicinske dokumentacije.

Odluka

Zahtjev

Maja Marčević, bacc. admin. publ.

— Službenik nadležan za informiranje

Tel: 035/386-722