• Osigurava kontrolu zdravstvene zaštite
 • Osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • Vodi registar bolnice o umrlim pacijentima
 • Provodi kontrolu medicinske dokumentacije Bolnice
 • Vodi registar bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

 

  1. Ivana Brkić, dr.med – predsjednik Povjerenstva
  2. Ivona Curić, dipl.oec – član
  3. Janusz Fryderyk Giemula (fra Giovanni) mag.pharm – član
  4. Dijana Krišto, dr.med. rada i sporta
  5. Antonija Pejaković Ličina, bacc.med.techn
  6. Ivana Mihić, mag.med.techn
  7. Maja Marčević, bacc.admin.publ.
  8. Luca Marković, mag.med.techn.
  9. Mario Filipović, bacc.med.techn.
  10. Lea Szabo, bacc.med.techn